Kho l?nh Anpha, kho l?nh cho thuê hàng ??u TP HCM, ??u tiên ???c NAFIQAD c?p ch?ng nh?n ??t chu?n EU. Kho l?nh Anpha v?i s?c ch?a 20.000 pallet; nhi?t ?? l?u tr? hàng hóa t? +22*C ??n -25*C. Kho làm vi?c 24/24 gi?, 365 ngày trong n?m.

 

 

Kho lanh | Kho lanh Anpha | Kho lanh cho thue