Website mới đáp ứng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng ?
Đủ
 
 27% (Phiếu)
10 (Phiếu)
Chưa đủ
 
 67% (Phiếu)
25 (Phiếu)
Thiếu
 
 5% (Phiếu)
2 (Phiếu)
Tổng cộng:37 (Phiếu)