Website mới đáp ứng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng ?
Đủ
 
 28% (Phiếu)
10 (Phiếu)
Chưa đủ
 
 65% (Phiếu)
23 (Phiếu)
Thiếu
 
 5% (Phiếu)
2 (Phiếu)
Tổng cộng:35 (Phiếu)