Website mới đáp ứng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng ?
Đủ
 
 34% (Phiếu)
15 (Phiếu)
Chưa đủ
 
 61% (Phiếu)
27 (Phiếu)
Thiếu
 
 4% (Phiếu)
2 (Phiếu)
Tổng cộng:44 (Phiếu)