Website mới đáp ứng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng ?
Đủ
 
 29% (Phiếu)
8 (Phiếu)
Chưa đủ
 
 62% (Phiếu)
17 (Phiếu)
Thiếu
 
 7% (Phiếu)
2 (Phiếu)
Tổng cộng:27 (Phiếu)