Website mới đáp ứng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng ?
Đủ
 
 30% (Phiếu)
9 (Phiếu)
Chưa đủ
 
 63% (Phiếu)
19 (Phiếu)
Thiếu
 
 6% (Phiếu)
2 (Phiếu)
Tổng cộng:30 (Phiếu)