Website mới đáp ứng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng ?
Đủ
 
 31% (Phiếu)
10 (Phiếu)
Chưa đủ
 
 62% (Phiếu)
20 (Phiếu)
Thiếu
 
 6% (Phiếu)
2 (Phiếu)
Tổng cộng:32 (Phiếu)