Website mới đáp ứng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng ?
Đủ
 
 33% (Phiếu)
18 (Phiếu)
Chưa đủ
 
 62% (Phiếu)
33 (Phiếu)
Thiếu
 
 3% (Phiếu)
2 (Phiếu)
Tổng cộng:53 (Phiếu)