Website mới đáp ứng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng ?
Đủ
 
 27% (Phiếu)
10 (Phiếu)
Chưa đủ
 
 66% (Phiếu)
24 (Phiếu)
Thiếu
 
 5% (Phiếu)
2 (Phiếu)
Tổng cộng:36 (Phiếu)