Website mới đáp ứng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng ?
Đủ
 
 34% (Phiếu)
14 (Phiếu)
Chưa đủ
 
 60% (Phiếu)
25 (Phiếu)
Thiếu
 
 4% (Phiếu)
2 (Phiếu)
Tổng cộng:41 (Phiếu)